Контролори/обработувачи

1 item

Дали трети страни кои вршат услуги за одржување (хигиена, куќен ред, итн.) се сметаат за обработувачи на лични податоци? При извршување на нивните договорни обврски, вработените во овие трети страни може да имаат увид во одредени сетови на податоци, вклучително и лични податоци, но сепак обработката на лични податоци не е предмет на нивните соодветни договори?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Трети страни кои вршат услуги за одржување се сметаат за „трета страна“ според дефиницијата дадена во член 4, став (1), точка 10) од ЗЗЛП. Според дефиницијата, „трето лице“ е физичко или правно лице, орган на државната власт, државен орган или правно лице основано од државата за вршење на [...]

Go to Top