Видеонадзор

2 items

  • Видеонадзорот во смисла на одредбите од ЗЗЛП се однесува на […]

    Прочитај повеќе
  • Обработката на лични податоци преку систем за видеонадзор налага исполнување […]

    Прочитај повеќе

Дали контролорот може да постави лажни камери за да спречи кражби?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Видеонадзорот во смисла на одредбите од ЗЗЛП се однесува на обработка на лични податоци што вклучува создавање видеозапис кој е дел или е наменет да биде дел од систем за чување снимки. ЗЗЛП не се применува во конкретниот случај поради фактот дека не се обработуваат лични податоци на [...]

Контролор сака да постави систем за видеонадзор за да го заштити својот имот. Дали треба да побара дозвола од АЗЛП?

октомври 22, 2022|Categories: , |

Обработката на лични податоци преку систем за видеонадзор налага исполнување на сите услови пропишани во ЗЗЛП. Прво, контролорот може да врши видеонадзор на службените простории само доколку смета дека тоа е потребно за: заштита на животот и здравјето на луѓето; заштита на приватната сопственост; заштита на животот и [...]

Go to Top