Личен податок е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице што може да се идентификува (субјект на лични податоци), додека физичко лице што може да се идентификува е лице чијшто идентитет може да се утврди, директно или индиректно.

Лични податоци се широк концепт. Подолу се дадени неколку примери:

 • име и презиме;
 • домашна адреса, електронска пошта, телефонски број;
 • датум на раѓање, возраст на лицето;
 • единствен матичен број;
 • податоци за членство во синдикат;
 • IP адреса или домен на компјутерот што се користи за посетување веб-страници;
 • информација за локација;
 • број на кредитна или дебитна картичка;
 • податоци за здравјето;
 • биометриски податоци (на пр., отпечаток од прст);
 • приказ на некое лице на снимка или слика од видеонадзор, аудиоснимка и слично;
 • регистарски број на возило;
 • друго.