Доколку рокот на чување е утврден во закон што ги регулира работните односи, тогаш постои правен основ за таквата обработка на лични податоци според член 10, став (1), точка (в) од ЗЗЛП.

Важно е да се разбере дека согласноста не е единствениот правен основ за обработка на лични податоци.