Функцијата на офицер за заштита на лични податоци може да се извршува и врз основа на договор на дело склучен со физичко лице или со организација надвор од контролорот или обработувачот.

Важно е секој член на организацијата што ја извршува функцијата на офицер за заштита на лични податоци да ги исполнува сите услови пропишани со законот.