Треба да се користат новите стандардни договорни клаузули. Се советува старите договорни клаузули да бидат заменети со новите најдоцна до 27 декември 2022 година.