Согласност е единствениот можен правен основ за обработка на лични податоци во контекст на колачиња. Тоа е уредено во Законот за електронски комуникации (член 168). Сепак, постои и исклучок за колачиња што се технички неопходни.

Освен согласност, контролорот мора претходно да обезбеди јасни информации за субјектот на лични податоци согласно членовите 17 и 18 од ЗЗЛП.