Во случај на малолетно дете, согласност треба да се добие од родител или старател, освен во случај на обработка на лични податоци што се однесува на услуги на информатичкото општество кои се нудат директно на детето.

Во таков случај детето може да даде согласност, но само ако е на возраст од 14 години и постаро.