Секоја обработка на лични податоци треба да се води според начелата од ЗЗЛП.

Еден од нив е начелото на „минимален обем на податоци“, што значи дека податоците мора да бидат соодветни, релевантни и ограничени само на оние кои се потребни за целите за кои се обработуваат.

Од тие причини, веројатно е дека во овој конкретен случај станува збор за прекумерно обработување на лични податоци.