Работодавачот може да инсталира ГПС уред на службено возило доколку може да докаже постоење на легитимен интерес за истото.

Имено, работниците понекогаш ги користат ресурсите на компанијата за приватни цели, па затоа може да се каже дека постои правен основ за обработката на личните податоци на работниците.