Псевдонимизирани податоци се лични податоци и за нив се применува ЗЗЛП, додека анонимизирани податоци се анонимни информации за кои не се применува ЗЗЛП.

Анонимизираните податоци се информации кои не се поврзуваат со идентификувано лице или лице кое може да се идентификува, додека псевдонимизираните податоци вклучуваат замена на личните податоци (на пр., име на лицето) со единствен идентификатор кој не е поврзан со идентитетот на лицето, но сепак претставува личен податок бидејќи лицето може да се идентификува со користење на клуч.