Освен согласност, ваквата обработката може да се заснова на докажан легитимен интерес.

Сепак, субјектите на лични податоци треба да бидат однапред информирани (на пример, преку говорниот апарат) дека разговорот ќе се снима и дека личните податоци ќе се обработуваат за целите на подобрување на услугата.