Да. Согласноста е единствениот можен правен основ за обработка на лични податоци во контекст на користење колачиња.

Тоа е предвидено во Законот за електронски комуникации (член 168). Сепак, постои и исклучок за колачиња кои се технички неопходни.

Освен согласност, контролорот мора да обезбеди и јавни информации на субјектот на лични податоци согласно членовите 17 и 18 од ЗЗЛП.