Не само што е дозволено, туку и мора да се пријави бидејќи тоа претставува законска обврска на контролорот.

Поконкретно, наставниците, професионалните соработници и другите вработени во училиштата се обврзани да преземат мерки за заштита на правата на учениците и каква било повреда на овие права, особено во форма на физичко или психичко насилство, сексуално злоставување, занемарување или немарен однос, злоупотреба или искористување на учениците, и мора веднаш да го информираат директорот на училиштето, кој пак е обврзан тоа да го пријави до надлежните органи.

Од тие причини, во такви случаи не се применува согласноста.