Видеонадзорот во смисла на одредбите од ЗЗЛП се однесува на обработка на лични податоци што вклучува создавање видеозапис кој е дел или е наменет да биде дел од систем за чување снимки.

ЗЗЛП не се применува во конкретниот случај поради фактот дека не се обработуваат лични податоци на субјектот.