Законот за работни односи не го пропишува начинот за утврдување на правото на платено отсуство.

Барање докази во случај кога работникот има право на платено отсуство (поради важни лични причини како што е раѓање на дете) за да се потврди оправданоста на користењето платено отсуство не е спротивно на одредбите од законот и за истото може да се најде правен основ во форма на легитимен интерес.

Оправданоста на користењето платено отсуство може да се утврди преку увид во сертификат кој ја докажува важната лична причина за барање платено отсуство, освен доколку не е поинаку утврдено во колективниот договор или во интерните акти на работодавачот.