Доколку некоја организација доброволно назначи офицер за заштита на лични податоци, тогаш за лицето се применуваат условите од членовите 41 до 43 од ЗЗЛП во однос на неговото/нејзиното назначување, позиција и задачи исто како назначувањето на ваков офицер да било задолжително.