Не.

Според член 96 од ЗЗЛП, обработката на лични податоци за целите на директен маркетинг, што вклучува и профилирање до степенот до кој тоа се однесува на директниот маркетинг, е дозволена само доколку личните податоци се обработуваат откако субјектот на лични податоци дал експлицитна согласност (член 11 од ЗЗЛП).

Од тие причини, согласноста е единствениот можен правен основ за целите на директен маркетинг.