Содржината на фактурата ја утврдуваат неколку закони, на пример, Законот за данокот на додадена вредност, Законот за регистрирање на готовински плаќања.

Меѓу другото, еден од елементите на содржината на сметката е ознака за операторот (лицето) на самиот инструмент за наплата.

Оттука, нема потреба да се стави и името на лицето. Напротив, контролорот може да пропише интерни ознаки за неговите вработени како дел од интерните акти.