Одредбите од законот се применуваат без оглед на тоа дали одредени лични податоци биле претходно јавно објавени.

Оттука, доколку контролорот има намера да обработува лични податоци, тој мора да има соодветен правен основ за обработката согласно член 10 од ЗЗЛП.

Исто така, бидејќи личните податоци не се добиени директно од субјектот на лични податоци, контролорот мора да ги достави до субјектите на лични податоци сите информации пропишани во член 18 од ЗЗЛП (на пр., кој е изворот на податоците).