Генерално, судовите ги обработуваат личните податоци врз основа на законска обврска или јавно овластување.

На судовите им требаат таквите информации за ги утврдат и докажат фактите во постапката што се води за спорот, па затоа контролорот мора да ги обезбеди информации до судот.