Според Законот за облигациони односи, доверувањето наплата на побарувања (долгови) не налага добивање согласност од должникот, но доверителот е обврзан да го извести должникот за доверувањето на наплатата на друго правно лице, што значи дека станува збор за договорен однос.

Освен тоа, воспоставување контакт со лица кои не се должникот налага поразличен правен основ од аспект на согласност или докажан легитимен интерес.