Мора да постои соодветен правен основ за обработка на личните податоци според член 10 од ЗЗЛП.

Доколку ревизијата се извршува во согласност со закон, тогаш согласноста не може да биде применлив правен освен за обработката.