Работодавачот може да се обиде да го докаже својот легитимен интерес преку спроведување тест за легитимен интерес или да побара согласност од кандидатот (согласноста мора да ги исполнува условите дадени во член 11 од ЗЗЛП).

Во секој случај, кандидатот мора да биде запознаен со ваквата обработка во согласност со начелото на транспарентност.