Говор на омраза

2 items

  • Издадено: 2016 134 страни, 1.19 MB PDF file

    Прочитај повеќе
  • Издадено: 2013 16 страни, 764.39 KB PDF file

    Прочитај повеќе

РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2016/679 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 27 април 2016 година за заштита на физички лица во поглед на обработката на лични податоци, за слободно движење на таквите податоци

ноември 19, 2016|

Издадено: 2016 134 страни, 1.19 MB PDF file

Go to Top