Видео надзор

9 items

 • Издадено: 2020 11 страни, 1.37 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • 36 страни, 744.66 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2018 1 страни, 2.32 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2018 28 страни, 635.4 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2016 134 страни, 1.19 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2011 18 страни, 2.13 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2010 9 страни, 114.13 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2009 2 страни, 240.61 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2009 2 страни, 172.89 KB PDF file

  Прочитај повеќе

Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор

декември 4, 2020|

Издадено: 2020 11 страни, 1.37 MB PDF file

Водич – Приватност и прашања од областа на заштитата на личните податоци поврзани со употребата на дронови, скриени камери, електронско набљудување на вработени

декември 4, 2018|

Издадено: 2018 28 страни, 635.4 KB PDF file

РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2016/679 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 27 април 2016 година за заштита на физички лица во поглед на обработката на лични податоци, за слободно движење на таквите податоци

ноември 19, 2016|

Издадено: 2016 134 страни, 1.19 MB PDF file

Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10)

декември 4, 2010|

Издадено: 2010 9 страни, 114.13 KB PDF file

Совети за граѓаните како да си ги заштитат личните податоци при вршење на видео надзор

декември 4, 2009|

Издадено: 2009 2 страни, 240.61 KB PDF file

Препораки за контролорите за заштита на личните податоци при вршење на видео надзор

декември 4, 2009|

Издадено: 2009 2 страни, 172.89 KB PDF file

Go to Top