Биометриски податоци

3 items

  • Издадено: 2017 2 страни, 77.32 KB PDF file

    Прочитај повеќе
  • Издадено: 2016 134 страни, 1.19 MB PDF file

    Прочитај повеќе
  • Издадено: 2011 19 страни, 2.39 MB PDF file

    Прочитај повеќе

Барање за добивање на одобрение за обработка на биометриски податоци, потребни за потврда на идентитетот на субјектот на лични податоци

декември 4, 2017|

Издадено: 2017 2 страни, 77.32 KB PDF file

РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2016/679 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 27 април 2016 година за заштита на физички лица во поглед на обработката на лични податоци, за слободно движење на таквите податоци

ноември 19, 2016|

Издадено: 2016 134 страни, 1.19 MB PDF file

Go to Top