Банкарство

4 items

 • Издадено: 2022 18 страни, 2.40 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2016 134 страни, 1.19 MB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2012 1 страни, 185.71 KB PDF file

  Прочитај повеќе
 • Издадено: 2011 18 страни, 2.13 MB PDF file

  Прочитај повеќе

РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2016/679 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 27 април 2016 година за заштита на физички лица во поглед на обработката на лични податоци, за слободно движење на таквите податоци

ноември 19, 2016|

Издадено: 2016 134 страни, 1.19 MB PDF file

Go to Top