IDTitleDescriptionImageCategoriesLink
15801Кодекс за административни службенициСлужбен весник на Република Македонија, бр. 183 од 12.12.2014 годинаПреземи
15680Udhërrëfyes për masat teknike dhe organizativeUdhërrëfyes për masat teknike dhe organizativeПреземи
15594Водич за вршење на видеонадзорИздадено: 2024, 32 страни, 281 КB, PDF fileВодич за вршење на видеонадзорПреземи
15410Водич за технички и организациски меркиИздадено: 2023, 91 страни, 950 КB, PDF fileВодич за технички и организациски мерки, , Преземи
15396Како да ги заштитите вашите лични податоци од кражба и злоупотреба?Издадено: 2023, 2 страни, 190 КB, PDF fileКако да ги заштитите вашите лични податоци од кражба и злоупотреба?Преземи
15393Водич за известување за нарушување на безбедноста на личните податоциИздадено: 2023 60 страни, 17 MB PDF file Законот за заштита на личните податоци (натаму …Водич за известување за нарушување на безбедноста на личните податоци, , , Преземи
14908Сајбер безбедност: Практични совети за граѓаните како да се заштитат од измами на интернетИздадено: 2023 8 страни, 1,2 MB PDF fileСајбер безбедност: Практични совети за граѓаните како да се заштитат од измами на интернет, Преземи
14896Приватноста на децата и младите во светот на модерни технологии (интернет и социјални мрежи)Издадено: 2022 33 страни, 3.28 MB PDF fileПриватноста на децата и младите во светот на модерни технологии (интернет и социјални мрежи), , Преземи
14893Водич за законитост на обработката на личните податоциИздадено: 2022 32 страни, 1.36 MB PDF fileВодич за законитост на  обработката на личните податоци, Преземи
14752Strategy on personal data protection 2017 – 2022Strategy on personal data protection 2017 – 2022Преземи
14739Стратегија за заштита на личните податоци 2017-2022Стратегија за заштита на личните податоци 2017-2022Преземи
13052Водич за користење на колачињаИздадено: 2022 28 страни, 2.57 MB PDF fileВодич за користење на колачиња, , Преземи
13051Водич за изработка на Политика за приватностИздадено: 2022 23 страни, 1.23 MB PDF fileВодич за изработка на Политика за приватност, Преземи
13050Водич за заштита на личните податоци на вработенитеИздадено: 2022 19 страни, 1.65 MB PDF fileВодич за заштита на личните податоци на вработените, Преземи
13049Водич за офицери за заштита на личните податоци во јавниот и приватниот секторИздадено: 2022 54 страни, 1.93 MB PDF fileВодич за офицери за заштита на личните податоци во јавниот и приватниот сектор, Преземи
13048Водич за пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организацииИздадено: 2022 23 страни, 2.11 MB PDF fileВодич за пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации, Преземи
13047Водич за заштита на личните податоци во финансискиот секторИздадено: 2022 18 страни, 2.40 MB PDF fileВодич за заштита на личните податоци во финансискиот сектор, , Преземи
15431Комуникациска стратегија на Дирекцијата за заштита на личните податоци (2018-2023)Издадена: Февруари 2018 66 страници Оваа стратегијата е подготвена во рамки на ЕУ проектот „Поддршка …Комуникациска стратегија на Дирекцијата за заштита на личните податоци (2018-2023), Преземи
12385Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзорИздадено: 2020 11 страни, 1.37 MB PDF fileПравилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор, Преземи
12269Годишен извештај за работата на АЗЛП за 2020 годинаИздадено: 2021 39 страни, 7.94 MB PDF fileГодишен извештај за работата на АЗЛП за 2020 година, Преземи
12371Водич 3/2019 за обработка на лични податоци преку видео уреди36 страни, 744.66 KB PDF fileВодич 3/2019 за обработка на лични податоци преку видео уреди, Преземи
12378Постер за видео надзорИздадено: 2018 1 страни, 2.32 MB PDF fileПостер за видео надзор, Преземи
12364Водич – Приватност и прашања од областа на заштитата на личните податоци поврзани со употребата на дронови, скриени камери, електронско набљудување на вработениИздадено: 2018 28 страни, 635.4 KB PDF fileВодич - Приватност и прашања од областа на заштитата на личните податоци поврзани со употребата на дронови, скриени камери, електронско набљудување на вработени, Преземи
12309Буџет 2018Издадено: 2017 2 страни, 278.37 KB PDF fileБуџет 2018, Преземи
12273Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за 2018 годинаИздадено: 2019 39 страни, 3.86 MB PDF fileГодишен извештај за работењето на Дирекцијата за 2018 година, Преземи
12421Барање за добивање на одобрение за обработка на биометриски податоци, потребни за потврда на идентитетот на субјектот на лични податоциИздадено: 2017 2 страни, 77.32 KB PDF fileБарање за добивање на одобрение за обработка на биометриски податоци, потребни за потврда на идентитетот на субјектот на лични податоци, Преземи
12262Годишен извештај за работа на ДЗЛП за 2017Издадено: 2018 54 страни, 11 MB PDF fileГодишен извештај за работа на ДЗЛП за 2017, Преземи
8965Барање за добивање на одобрение за обработка на матичен број на субјектот на лични податоциИздадено: 2017 2 страни, 77.32 KB PDF fileБарање за добивање на одобрение за обработка на матичен број на субјектот на лични податоци, Преземи
12442Препораки за CookiesИздадено: 2013 7 страни, 293.45 KB PDF fileПрепораки за Cookies, Преземи
8976РЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2016/679 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 27 април 2016 година за заштита на физички лица во поглед на обработката на лични податоци, за слободно движење на таквите податоциИздадено: 2016 134 страни, 1.19 MB PDF fileРЕГУЛАТИВА (ЕУ) 2016/679 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 27 април 2016 година за заштита на физички лица во поглед на обработката на лични податоци, за слободно движење на таквите податоци, , , , , , , , , , , Преземи
12435Анализа за состојбата на организациските и институционалните капацитети за заштита на личните податоциИздадено: 2013 39 страни, 1.31 MB PDF fileАнализа за состојбата на организациските и институционалните капацитети за заштита на личните податоци, Преземи
12357Право на говор не е право на говор на омразаИздадено: 2013 16 страни, 764.39 KB PDF fileПраво на говор не е право на говор на омраза, Преземи
12255Библиотека на Дирекцијата за заштита на личните податоциИздадено: 2013 11 страни, 248.91 KB PDF fileБиблиотека на Дирекцијата за заштита на личните податоци, Преземи
12343Вашата приватност е сигурна со нас!Издадено: 2012 1 страни, 185.71 KB PDF fileВашата приватност е сигурна со нас!, Преземи
12428Прирачник за обработка на биометриски податоциИздадено: 2011 19 страни, 2.39 MB PDF fileПрирачник за обработка на биометриски податоци, Преземи
12407Прирачник за заштита на личните податоци при вршење видео надзорИздадено: 2011 18 страни, 2.13 MB PDF fileПрирачник за заштита на личните податоци при вршење видео надзор, Преземи
12350Прирачник за заштита на личните податоци во секторот банкарствоИздадено: 2011 18 страни, 2.13 MB PDF fileПрирачник за заштита на личните податоци во секторот банкарство, Преземи
12302Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2011Издадено: 2011 58 страни, 789.86 KB PDF fileГодишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2011, Преземи
12392Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10)Издадено: 2010 9 страни, 114.13 KB PDF fileПравилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10), Преземи
12414Совети за граѓаните како да си ги заштитат личните податоци при вршење на видео надзорИздадено: 2009 2 страни, 240.61 KB PDF fileСовети за граѓаните како да си ги заштитат личните податоци при вршење на видео надзор, Преземи
12400Препораки за контролорите за заштита на личните податоци при вршење на видео надзорИздадено: 2009 2 страни, 172.89 KB PDF fileПрепораки за контролорите за заштита на личните податоци при вршење на видео надзор, Преземи
12295Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2009Издадено: 2009 90 страни, 1.11 MB PDF fileГодишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2009, Преземи
9069Збирка на пресуди на ЕСЧПИздадено: 2009 904 страни, 3.72 MB PDF fileЗбирка на пресуди на ЕСЧП, , Преземи
9004Препораки за контролорите за заштита на личните податоци во областа на здравствотоИздадено: 2009 2 страни, 183.46 KB PDF fileПрепораки за контролорите за заштита на личните податоци во областа на здравството, Преземи
8990Заштита на приватноста во здравствениот секторИздадено: 2009 2 страни, 136.85 KB PDF fileЗаштита на приватноста во здравствениот сектор, Преземи
12288Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2008Издадено: 2008 57 страни, 1.33 MB PDF fileГодишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2008, Преземи
12281Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2007Издадено: 2007 43 страни, 886.21 KB PDF fileГодишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2007, Преземи
12274Годишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2006Издадено: 2005 11 страни, 108.65 KB PDF fileГодишен извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци за 2006, Преземи