2023

  • Годишна програма за супервизија
  • Годишна програма за обуки на контролори и обработувачи
  • Програма за работа на Агенцијата за заштита на личните податоци
  • Годишен план за јавни набавки