2014

1 јули 2014

(Скопје- Република Македонија)

JHA54755 Работилница на тема Приватност по мерка, проценка на влијанието на приватноста и  технологии кои вклучуваат прашања на приватност“ (Privacy by design, Privacy Impact Assessment –PIA and privacy enhanced technology)

29 мај 2014

(Скопје- Република Македонија)

JHA52182 Работилница на тема заштита на лични податоци и  cloud computing (Data protection and cloud computing)

24 – 25 април 2014

(Скопје- Република Македонија)

JHA52175 Работилница на тема Компјутерски тимови за брза интервенција и заштитата на личните податоци (Computer Emergency Response Teams (CERTs) and Personal Data Protection)

13-14 фверуари 2014

(Скопје- Република Македонија)

JHA 52179 Меѓународна работилница за начинот на вршење на надзор во однос на заштитата на лични податоци со посебен осврт на Европскиот печат за приватност (Multi-beneficiary Workshop on data protection auditing with special regard to data protection seals)

Агенда со презентации


 

2013

10 септември 2013

(Скопје- Република Македонија)

JHA 50904 Работилница за „Заштита на лични податоци при обработка на биометриски податоци“ (Workshop on data protection in the context of processing biometric data). Агенда со презентации

29 – 30 мај 2013

(Скопје- Република Македонија)

JHA52180 Работилница за „Граѓанска и кривична одговорност при повреда на правото за заштита на лични податоци“ (Workshop on civil and criminal liability for violation of the right to personal data protection)

10 мај 2013
(Скопје- Република Македонија)

JHA 52183 Работилница за видео надзор во институциите (Workshop on video surveillance in institutions)

26 април 2013 
(Скопје- Република Македонија)
JHA 52400 Работилница за заштита на личните податоци во однос на вршењето на видео надзор во училиштата (Workshop on data protection aspects of video surveillance in schools)

Агенда

25 април 2013 
(Скопје- Република Македонија) 
JHA 52399 Работилница за заштита на личните податоци во однос на вршењето на видео надзор во училиштата (Workshop on data protection aspects of video surveillance in schools)

Агенда

24 април 2013 
(Скопје- Република Македонија) 
JHA 51735 Работилница за заштита на личните податоци во однос на вршењето на видео надзор во училиштата (Workshop on data protection aspects of video surveillance in schools)

Агенда

18 – 19 април 2013

(Скопје- Република Македонија) 
JHA52181 Работилница за обработка на личните податоци во однос на спречување перење пари и финансирање на тероризам (Workshop on processing of personal data in the context of combating money laundering and the financing of terrorism)

Агенда со презентации


2012

17 декември 2012 
(Скопје- Република Македонија) 
JHA 50085 Работилница за соработка во областа на заштитата на личните податоци(Workshop on cooperation in the area of data protection)

3 декември 2012 
(Скопје- Република Македонија) 
JHA 50618 Работилница за проценка на адекватноста на преносот на личните податоци во трети држави (Workshop on adequacy assessments for data transfers to third countries)

12 ноември 2012 
(Скопје- Република Македонија) 
JHA 50197 Работилница за воспоставување на рамка за контрола на приватноста (Workshop on establishing a Privacy Audit Framework)

29 октомври 2012 
(Скопје- Република Македонија) 
JHA 49025 Работилница за заштита на личните податоци на работното место(Workshop on personal data protection at the work place)

9 октомври 2012 
(Скопје- Република Македонија) 
JHA 48785 Работилница за приватноста на јавните личности и слобода на информираност (Workshop on privacy of public figures and freedom of information)

11 јуни 2012
(Скопје – Република Македонија)
JHA 48147 Работилница за вршење инспекциски надзор за следење на податоците („Workshop on perfoming inspections to monitor data protection compliance“)

14 мај 2012
(Скопје – Република Македонија)
JHA 48465 Работилница за заштита на онлајн приватноста на потрошувачите („Workshop on consumer privacy online“)

9 мај 2012
(Скопје – Република Македонија)
JHA 47374 Работилница за пристап до судските одлуки, правото на анонимност и заштита на личните податоци („Workshop on access to court decisions, the right to anonymity and data protection“)

26 април 2012
Скопје – Република Македонија)
JHA 47373 Работилница за cloud computing („Workshop on cloud computing“)


2011

6 септември 2011
(Скопје – Република Македонија)
JHA 45782 Работилница за баланс помеѓу правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и правото на заштита на личните податоци („Workshop on Balance between the right of free access to public information and personal data protection in media reporting“)

16 мај 2011
(Скопје – Република Македонија)
JHA 45258 Работилница за заштита на личните податоци и пренос на истите во трети земји („Workshop on data protection and data transfers to third countries“)

12 мај 2011
(Скопје – Република Македонија)
JHA 45312 Работилница за имплементација на Шенген Акцискиот план во областа на граничната контрола и заштитата на личните податоци („Workshop on Implementation of the Schengen Action Plan in the area of border management and personal data protection“)


2010

19 ноември 2010
(Скопје – Република Македонија)
JHA 43580 Работилница за медиумите и заштита на личните податоци („Workshop on Media and personal data protection“)