2017

26-27 октомври 2017

(Скопје- Република Македонија)

JHA IND/EXP 59053 Експертска мисија за поставување и проверка на знаењето на офицерите за заштита на личните податоци (TAIEX Expert Mission on Establishing an Examination for Data Protection Officers)


 

2014

07 – 10 јули 2014

(Скопје- Република Македонија)

JHA IND/EXP54156 Експертска мисија на тема „Заштита на личните податоци во контекст на медиумите“ (Personal data protection in the context of the media)

19 – 21 мај 2014

(Скопје- Република Македонија)

JHA IND/EXP54159
Експертска мисија за обука за заштита на личните податоци (Designing and carrying out trainings on personal data protection)


 

 

2011

20 декември 2011
(Скопје – Република Македонија)
JHA IND/EXP 46594 Експертска мисија за формирање на консултативен совет во Дирекцијата за заштита на личните податоци („Expert Mission on Creation of the Consultative Council for the Directorate for Personal Data Protection“)


 

 

2011

6 септември 2011
(Скопје – Република Македонија)
JHA 45782 Работилница за баланс помеѓу правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и правото на заштита на личните податоци („Workshop on Balance between the right of free access to public information and personal data protection in media reporting“)

16 мај 2011
(Скопје – Република Македонија)
JHA 45258 Работилница за заштита на личните податоци и пренос на истите во трети земји („Workshop on data protection and data transfers to third countries“)

12 мај 2011
(Скопје – Република Македонија)
JHA 45312 Работилница за имплементација на Шенген Акцискиот план во областа на граничната контрола и заштитата на личните податоци („Workshop on Implementation of the Schengen Action Plan in the area of border management and personal data protection“)


2010

13 декември 2010
(Скопје – Република Македонија)
JHA IND/EXP 43813 Експертска мисија за заштита на личните податоци во вреска со видео надзорот и биометријата („Expert Mission on Personal Data Protection in Relation to Video Surveillance and Biometrics“)

22 ноември 2010
(Скопје – Република Македонија)
JHA IND/EXP 43480 Експертска мисија за измени и дополнувања на подзаконските акти за заштита на личните податоци („Expert Mission on amending the bylaws related to personal data protection“)

22 март 2010
(Скопје – Република Македонија
JHA IND/EXP 41346 Експертска мисија за измени и дополнувања на Законот за заштита на личните податоци („Expert Mission on modifications and amendments on the Law on Personal Data Protection“)