1. Техничка помош за зајакнување на организациските и институционалните капацитети за заштита на личните податоци – Повеќе
  2. Континуирана поддршка за унапредување на системот за заштита на личните податоци – Повеќе