Проектот „Заштитата на лични податоци и медиумите” започна на 12 декември 2016 година. Проектот е финансиран од ИПА ТАИБ 2012 програмата.

Проектот придонесе за поефикасна имплементација на правото на приватност и заштита на личните податоци водејќи сметка и за правото на слобода на изразување и информирање. Проектот помогна да се разберат и подобрат стандардите за заштита на лични податоци, како и креира алатка за усогласеност на медиумите со принципите за заштитат на лични податоци.

Проектот се имплементира преку следниве компоненти:

Компонента 1: Проценка на почитувањето на принципите за заштита на лични податоци од страна на медиумите; и

Компонента 2: Подобрување на стандардите и етичките правила за заштита на лични податоци од страна на медиумите.


Времетраење: 12 декември 2016 – 12 август 2017

Буџет: 57.300 евра


Корисник на проектот: Дирекција за заштита на личните податоци

Организација што го спроведува проектот: Altair Asesores SL од Шпанија во конзорциум со Hulla & CoHuman Dynamics KG од Австрија.


Информатор за проектот