На 31 октомври 2016 година започна да се спроведува проектот „Набавка на опрема за Дирекцијата за заштита на личните податоци”.

Во рамки на проектот се набави ИКТ опрема (хардвер и софтвер) за модернизирање на работата на Дирекцијата за заштита на личните податоци и  подобрување на е-услугите кон граѓаните и контролорите на личните податоци.

Проектот беше финансиран од Европската Унија во рамки на ИПА ТАИБ 2012 програмата, а се имплементираше во период од 7 месеци од страна на Ассеко ДООЕЛ Скопје.


Времетраење: 31 октомври 2016 – 30 мај 2017

Вкупен буџет: 246.900 евра

ИПА: 185.175 евра


Платформа за размена на информации со контролорите и граѓаните

Леток за Платформата за размена на информации со контролорите и граѓаните