АНКЕТА ЗА КОНТРОЛОРИ НА ПОДАТОЦИ ВО ВРСКА СО СВЕСТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И РАЗБИРАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20 и 294/21)

Почитувани контролори, 

Ве покануваме да ја пополните анкетата во врска со свеста за заштита на личните податоци и разбирањето на обврските од ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ!

Целта на оваа анкета е да им помогне на контролорите на податоци да ги идентификуваат нивните обврски што произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци (ЗЗЛП) и да овозможи подобро разбирање на ЗЗЛП. 

Пополнувањето на оваа анкета ќе одземе околу 25 минути од вашето време.

Анкетата може да ја пополнуваат сите лица кои се вработени и ангажирани од страна на контролори на податоци.

Анкетата се спроведува анонимно, а резултатите ќе се темелат на агрегирани податоци.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА! Доколку во рамките на вашата дејност обработувате лични податоци, тогаш ЗЗЛП се однесува и на вас. Важно е да се знае дека Законот за заштита на личните податоци се применува и за личните податоци на вработените. Ако мислите дека не обработувате лични податоци, размислете уште еднаш! Дали вршите видео надзор во вашите простории? Дали како дел од вашата дејност испраќате промотивни материјали до клиентите и дали објавувате фотографии на социјалните медиуми? Дали ги чувате резултатите од тестирањето на вашите студенти? Дали ги копирате личните карти на вашите гости? Дали собирате лични податоци преку т.н. колачиња на вашите официјални веб-страници? Запомнете, дури и кога чувате лични податоци на вработените или на клиентите само во папка, тоа се смета за обработка на лични податоци. 

  Општи информации (изберете само еден одговор за секое прашање)


  ПОЗНАВАЊЕ (изберете само едно одговор за секое прашање)


  ПРАВНА ОСНОВА (означете само еден одговор за секое прашање)


  ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА ПОТРОШУВАЧИ/ КЛИЕНТИ/ ПОЕДИНЦИ


  Означете само еден одговор за секое прашање


  ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ (изберете само еден одговор за секое прашање)


  ТРАНСПАРЕНТНОСТ (изберете само еден одговор за секое прашање)


  ОТЧЕТНОСТ (изберете само еден одговор за секое прашање)


  ОТЧЕТНОСТ (изберете само еден одговор за секое прашање)


  ПОВРЕДА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ (изберете само еден одговор за секое прашање)


  Рамката подолу е опционално поле доколку сакате да споделите одредени тешкотии со кои се соочувате при постигнување сообразност со Законот за заштита на личните податоци или други информации што сакате да ги споделите: